Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") spoločnosti CPU s. r. o. so sídlom Akademická 663/5, Praha, 10800, IČO: 08125163, zapísanej v obchodnom registri (ďalej len "predávajúci") upravuje vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady.
 2. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje tento reklamačný poriadok, sa riadia právom Českej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Predávajúci v týchto prípadoch nezodpovedá za vady:
 • ak má vec v čase prevzatia vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak je tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo povahou tovaru (napr. uplynutím jeho životnosti),
 • je spôsobené kupujúcim a bolo spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
 • závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť.

2. Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v jeho sídle či mieste podnikania. Predávajúci zabezpečí prítomnosť zamestnanca oprávneného prijímať reklamácie počas celej pracovnej doby. Reklamáciu možno podať aj osobe určenej na tento účel v potvrdení vydanom predávajúcim kupujúcemu, na pokladničnom doklade alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste, ktoré je bližšie ku kupujúcemu.
 2. Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum kúpy, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdenia o povinnostiach predávajúceho vyplývajúcich z chybného plnenia záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
 3. Ak by uplatnenie práva z vád spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti, najmä preto, že vec nemožno dopraviť na miesto uplatnenia reklamácie obvyklým spôsobom alebo preto, že tovar je zabudovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, predávajúci posúdi vadu buď na mieste, alebo iným spôsobom po dohode s kupujúcim. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

3. Lehota na uplatnenie práv

 1. Kupujúci môže uplatniť svoje práva z chybného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená na 12 mesiacov; takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na faktúre. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností.
 2. Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia nezačína plynúť odznova. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.
 4. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

4. Vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný písomne potvrdiť kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania. Kupujúci nie je oprávnený zmeniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadu, ak zvolený spôsob vybavenia nie je možné vykonať vôbec alebo včas.
  Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie alebo predať tovar na vlastný účet kupujúcemu. Predávajúci musí kupujúceho o tomto postupe vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5. Kvalita pri prijatí

 1. Predávajúci vyhlasuje, že dodáva tovar kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka, t.j.:tovar má vlastnosti dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
  tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
  tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 2. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nespĺňa požiadavky uvedené v článku 5.1 Reklamačného poriadku, má Kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu alebo opravu súčiastok, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.
 4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

6. Zodpovednosť predávajúceho za chyby, ktoré sú podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú do 24 mesiacov od prevzatia, na vady, na ktoré sa nevzťahuje zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa článku 5 reklamačného poriadku. Vada sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel, ak by pri uzatváraní zmluvy vadu predvídal, inak ide o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
 2. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo podľa vlastného výberu na dodanie novej veci, na jej opravu, na primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie celej kúpnej ceny). Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
 3. Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vád, výmenu súčasti, zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

7. Náklady na reklamácie a riešenie sporov

 1. Ak sa zistí, že nárok je oprávnený, kupujúci má nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní svojho práva.
 2. Ak predávajúci reklamáciu zamietne ako neopodstatnenú, kupujúci alebo obe strany po dohode s predávajúcim sa môžu obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie chyby.
 3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, kupujúci sa môže obrátiť na existujúce systémy mimosúdneho vyrovnania pre spotrebiteľov alebo na príslušný súd.

8. Zmluvná záruka kvality

 1. Ak predávajúci poskytol záruku za akosť nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, ak potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak.
 2. Tento reklamačný poriadok vrátane jeho súčastí je platný a účinný od 1. januára 2021 a nahrádza predchádzajúce verzie reklamačného poriadku vrátane jeho súčastí a sú k dispozícii v sídle spoločnosti alebo v elektronickej podobe na webovom sídle predávajúceho.
Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácieSouhlasímNastavení